1.WSTĘP

 

1.1.  Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszej strony internetowej („Użytkownicy”). Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego https://SKLEP.FALKEN-TRADE.com, prowadzonego pod adresem https:// SKLEP.FALKEN-TRADE.com

 

1.2.  W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym handlu elektronicznego („Usługi” lub „Usługa”), a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

 

1.3.  Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, dokonywane w związku
z udostępnianiem Serwisu i świadczeniem Usług.

 

1.4.  Podstawowym celem przetwarzania danych jest optymalizacja funkcjonalności Serwisu i Usług tak,
aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w najprostszy i najbardziej efektywny sposób.

 

2.ADMINISTRACJA DANYMI

 

2.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi i podmiotów prawnych, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu Sklepu Internetowego (np. zawarcie umowy sprzedaży, realizacja zamówienia, obsługa reklamacji związanej z zamówieniem, formularze kontaktowe itp.) jest Falken Trade Sp. z o.o. ul. M. Rejewskiego 5, 10-683 Olsztyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000973988 („Administrator”)który przetwarza te dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

 

2.2.  Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez Administratora.

 

3.       CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 

3.1.  Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.

        Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 

3.1.1.         zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo,

 

3.1.2.         ciążący na Administratorze obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 

3.1.3.         rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji - w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), obejmujących obowiązki:

 

a) z tytułu rękojmi za wady, w tym w celu obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji, w tym udzielania na nią odpowiedzi;

 

b) w celu wystawienia i przechowywania stosownych dokumentów wymaganych przez przepisy podatkowe w związku z reklamacją i rękojmią,

 

3.2.  Do przetwarzania danych osobowych w celach określonych w pkt. 1 wykorzystujemy następujące dane osobowe Użytkowników: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, adres (zamieszkania lub korespondencyjny), numer telefonu, informacje zbierane przez pliki cookies lub narzędzie lub technologie im podobne.

 

3.3.  Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera). Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Sklepu internetowego prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie
w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

3.4 Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

        Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 

4.       ODBIORCY DANYCH

 

4.1.  Dane gromadzone i przetwarzane przez Administratora mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:
a. ochrony praw Administratora lub osób trzecich;

 

b. ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;

 

c. zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym;

 

oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

 

4.2.  Dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 

 

 

 

5.       USUNIĘCIE DANYCH

 

5.1.  Podczas przeglądania Serwisu nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia do Serwisu oraz inne dane statystyczne, a wykorzystywane mogą być przez Administratora w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonej Usługi, a nadto w celach technicznych i statystycznych.

 

5.2.  Co do zasady Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas wykonywania świadczonych na jego rzecz Usług lub do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych.

        Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres:
a. niezbędny do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;


b. przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

 

c. określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych nałożonych na administratora;

 

d. niezbędny do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.

 

5.3 Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

 

6.       PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 

6.1.  Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

6.2.  Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych w celach marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na usprawiedliwionym interesie administratora.

 

6.3.  Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

        Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy Rozporządzenia.

 

7.       MAŁOLETNI

 

7.1.  Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

 

7.2.  Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z Serwisu i Usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani Użytkownikom żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, w szczególności danych osobowych.

 

8.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1.  Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.2. Korzystając z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.

 

8.3.  Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: a.kwiatkowski@falken-trade.com

 

8.4.  Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie SKLEP.FALKEN-TRADE.com, w zakładce „Polityka prywatności”.