1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.                   Serwis internetowy SKLEP.FALKEN-TRADE.com, działający pod adresem SKLEP.FALKEN-TRADE.com, prowadzony jest w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Falken Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. M. Rejewskiego 5, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000973988 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) (dalej także: „Sprzedawca”).

2.                   Za pośrednictwem sklepu SKLEP.FALKEN-TRADE.com sprzedawane są towary należące do Falken Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. M. Rejewskiego 5, 10-683 Olsztyn, NIP: 7393752343 („Towar/y”).

3.                   Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników, którzy przekazują je w związku z dokonywanym procesem zakupowym oraz korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną jest Falken Trade Sp. z o.o.  ul. M. Rejewskiego 5, 10-683 Olsztyn. Dane osobowe Klienta i Użytkownika przetwarzane są głównie na podstawie umowy sprzedaży i w celu jej realizacji oraz w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na zasadach określonych zgodnie z m.in. Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych. Podanie danych osobowych przez Klienta i Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia umowy sprzedaży. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie sklepu SKLEP.FALKEN-TRADE.com 

4.                   Zawartość witryny (opisy, zdjęcia, grafika, loga, ikony) stanowią własność Sprzedawcy. Objęta jest ona ochroną, wynikającą z przepisów prawa polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Zabrania się dokonywania kopiowania witryny bądź jej części bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

5.       Definicje:

a)       dzień roboczy - dzień przypadający od poniedziałki od piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt;

b)      klient-  osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach przewidzianych przez prawo (iii) osoba prawna lub (iv) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które to zawarły bądź zamierzają zawrzeć umowę sprzedaży, ze Sprzedawcą

c)       użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

d)      kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1740);

e)       towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawartej za pośrednictwem serwisu internetowego.

f)        regulamin- niniejszy regulamin serwisu internetowego SKLEP.FALKEN-TRADE.com

g)       serwis internetowy – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny na stronie internetowej;

h)      sprzedawca - Falken Trade Sp. z o.o. ul. M. Rejewskiego 5, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000334283.

i)        umowa sprzedaży - umowa zawierana przy pomocy sklepu serwisu internetowego pomiędzy klientem a sprzedawcą, której przedmiotem jest produkt;

j)         usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną Użytkownikom serwisu internetowego;

 

 6.                   Rozpoczynając korzystanie ze SKLEP.FALKENTRADE.com. 

Użytkownik oświadcza, że akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności.

7.                   W Serwisie Internetowym udostępnione są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia :

a.                   Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po jego założeniu. Aby założyć konto należy zarejestrować się, to jest wprowadzić dane osobowe wymagane przez Sprzedawcę. Po wypełnieniu formularza i wysłaniu go należy potwierdzić chęć rejestracji. Można to zrobić klikając na stosowny link w wiadomości email wysłanej jako weryfikacja chęci rejestracji;

b.                   Konto w Serwisie Internetowym istnieje do czasu rezygnacji z usługi przez Użytkownika;

c.                    Konto można usunąć bez podawania przyczyn poprzez wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem jego usunięcia na adres sklep@falken-trade.com;

d.                   Formularz Zamówienia – poprzez wybranie Towaru i dodanie go do koszyka w Serwisie Internetowym można rozpocząć proces uzupełniania Formularza Zamówienia. Aby zakończyć proces należy potwierdzić chęć zakupu, określić ilość i rodzaj wybranych Towarów oraz wprowadzić dane osobowe wymagane do realizacji Zamówienia, następnie wybrać sposób płatności oraz dostawy;

e.                   Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem;

f.                    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, posiadanie dostępu do poczty elektronicznej;

g.                   Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nienaruszający prawa i dobrych obyczajów a także mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się również nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym;

h.                   Dane wprowadzane przez Użytkownika muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

8.                   Korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.

 

2. TOWAR, CENA, KOSZTY.

1.                   Informacje dotyczące głównych cech Towaru, a także jego ceny oraz towarzyszące im  inne informacje handlowe, zamieszczane są na stronie internetowej Sklepu SKLEP.FALKEN-TRADE.com,  Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.                   Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu SKLEP.FALKEN-TRADE.com podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

3.                   Klient obowiązany jest ponieść koszty przesyłki Towaru. Nie jest możliwy odbiór osobisty zakupionego Towaru. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie SKLEP.FALKEN-TRADE.com zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie internetowej Sklepu SKLEP.FALKEN-TRADE.com – w zakładce ,, Koszt i czas dostawy”.

4.                   W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

5.                   Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie serwisu internetowego i przesłanie go do sprzedawcy poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku  na formularzu.

6.                   Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza zamówienia zgodnie ze stanem faktycznym.

7.                   Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Od tego momentu Klient  i Sprzedawca są związani zamówieniem, a Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji.

8.                    Przesyłając stosowną wiadomość, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, na podany w tracie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, sprzedawca potwierdza potrzymanie zamówienia  oraz przyjęcie go do realizacji.

9.                   Z chwilą nadania do klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą. Brak wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie mogło zostać przyjęte realizacji.

10.                 Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji każdego dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

11.                Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

12.                 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

13.                Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

14.                Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

 

 3. ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar.

a. płatności BLIK

b. karta płatnicza

c. płatności elektroniczne poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

2.            Należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni robocze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Sprzedawca  uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.

3.            Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje własnością Sklepu SKLEP.FALKEN-TRADE.com

 

4. ZAWARCIE UMOWY

 

1.            Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu SKLEP.FALKEN-TRADE.com po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

a. wyboru zamawianych Towarów;

b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;

c. złożenia zamówienia;

d. płatności za zamówienie

2.           Złożenie zamówienia jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

3.            W celu anulowania zamówienia, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem SKLEP.FALKEN-TRADE.com telefonicznie pod nr tel. +48 570 053 374 lub mailem na adres – sklep@falken-trade.com. Jeżeli Towar nie został jeszcze przygotowany do wysyłki, Sklep SKLEP.FALKEN-TRADE.com może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia.

 

5. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

1.           Towary zakupione w Sklepie SKLEP.FALKEN-TRADE.com wysyłane są w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za Towar.

2.           Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu oraz firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. Sklep SKLEP.FALKEN-TRADE.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

3.            Zakupiony towar sprzedawca przesyła wraz z paragonem lub fakturą. W przypadku chęci otrzymania faktury Klient jest zobowiązany zgłosić takowe żądanie niezwłocznie po zakupie.

4.            Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

1.            Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży (zawartej na odległość) bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Prawo do przysługuje każdemu Klientowi bez w względu na to czy zakupiony towar związany jest czy nie z prowadzoną działalnością.

Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

2.           Realizacja prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie oświadczenia woli odstąpienia w formie pisemnej i przesłanie skanu tego oświadczenia na adres: : sklep@falken-trade.com;

Na stronie SKLEP.FALKEN-TRADE.COM dostępny jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (pod regulaminem sklepu).

3.            W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest zwrócić Towar z oryginałem formularza zwrotu oraz potwierdzeniem sprzedaży na następujący adres: JAS-FBG S.A. Park Panattoni II, ul. Tczewska 22, 83-000 Pruszcz Gdański z dopiskiem" Odstąpienie od umowy - Falken Trade", nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

4.            Falken Trade Sp. z o.o.  ul. M. Rejewskiego 5, 10-683 Olsztyn  zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi uiszczone od Klienta płatności za Towar. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.           Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.           Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach umów:

a)           o świadczenie usług, jeżeli Klient został poinformowany przez sprzedającego o tym, że  po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego utraci on prawo do odstąpienia od umowy i wyraził na to zgodę,

b)           których cena zależna jest od wahań na rynku finansowym, niezależnym od sprzedającego, i która może ulec zmianie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

c)           których przedmiotem jest produkt stworzony według indywidualnej specyfikacji Klienta;

d)           których przedmiotem są produkty, które przez wzgląd na swój charakter po dostarczeniu do Klienta zostają połączone z innymi rzeczami w sposób nierozłączny  

 

7. WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

 

 1.            Postanowienia niniejszego działu nie ograniczają, nie wyłączają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z przepisów dotyczących gwarancji na sprzedawany towar konsumpcyjny, o ile produkt jest taka gwarancją objęty.

2.           Klient ma prawo oczekiwać, że otrzymany przez niego Towar jest pełnowartościowy i nie ma wad prawnych.

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku:

- wad powstałych w czasie transportu (należy sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie przyjmować takiej przesyłki);

- w przypadku wad widocznych podczas dostawy, jednak nie spowodowanych uszkodzeniem w transporcie nie później niż w terminie 5 dni roboczych;

- w przypadku stwierdzenia wad jakościowych zgłosić sprzedawcy nie później niż w terminie 3 dni od chwili wykrycia i przed upływem daty przydatności towaru.

 3.          Obowiązkiem Klienta jest odbiór i zapłata za Towar. Nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie Umowy Sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej

2.           Realizacja prawa do reklamacji następuje poprzez złożenie oświadczenia reklamacji w formie pisemnej i przesłanie skanu tego oświadczenia na adres: : sklep@falken-trade.com;

Na stronie SKLEP.FALKEN-TRADE.COM dostępny jest wzór oświadczenia reklamacji (w zakładce „Zwroty, wymiana, reklamacje”).

3.           Sklep SKLEP.FALKEN-TRADE.com zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Uprawnienie to dotyczy zarówno klienta będącego konsumentem jak też będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

4.           Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na adres: JAS-FBG S.A. Park Panattoni II, ul. Tczewska 22, 83-000 Pruszcz Gdański z dopiskiem „Reklamacja Falken Trade” z formularzem reklamacji oraz potwierdzeniem sprzedaży. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru zwraca się Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5.           Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem reklamacji.

 

8.           POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW, NIE BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI ZAWIERAJĄCYMI UMOWĘ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANĄ Z ICH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, GDY Z TREŚCI TEJ UMOWY WYNIKA, ŻE NIE POSIADA ONA DLA TYCH OSÓB CHARAKTERU ZAWODOWEGO

 

1.            Treści zawarte w tej części Regulaminu odnoszą się tylko i wyłącznie do przedsiębiorców (Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami), nie będących również osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego (dalej także: Przedsiębiorca).

2.           Sprzedawca może wymagać od Przedsiębiorców dokonania stosownej, ustalonej przy kupnie przedpłaty niezależnie od tego, jaką formę płatności Przedsiębiorca zadeklaruje w Formularzu Zamówienia. Sprzedawca może także odmówić przyjęcia płatności za pobraniem.

3.           Przedsiębiorca ma nie więcej niż 7 dni na zapłacenie kwoty zawartej w Umowie Sprzedaży, o ile strony nie postanowią inaczej.

4.           Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za rękojmię wobec Przedsiębiorcy.

5.           Wszelkie Produkty o których mowa w Umowie Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą stają się własnością Przedsiębiorcy dopiero po dokonaniu wpłaty za te Produkty oraz ich koszty dostawy, ustalone w Umowie Sprzedaży.

6. W momencie przekazania produktu dostawcy przez Sprzedawcę, wszelka odpowiedzialność za Produkty, ich przypadkową utratę, uszkodzenie, ubytek przechodzi na Przedsiębiorcę.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem umieszczonym na stronie internetowej Sklepu SKLEP.FALKEN-TRADE.com znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany zasad sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu SKLEP.FALKEN-TRADE.com obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie SKLEP.FALKEN-TRADE.com. Zamówienia złożone przed tą datą są realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

10. KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Falken Trade Sp. z o.o. ul. M. Rejewskiego 5, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000334283.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta/Użytkownika jest umowa pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem/Użytkownikiem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.

3.  Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwe.

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 4, tj. przez czas trwania Umowy w zakresie rejestracji konta użytkownika w Serwisie Internetowym, lub przez okres 3 lat od dnia realizacji zamówienia oraz ewentualnie przez okres trwających postępowań, a także, w określonym zakresie, przez okres archiwizacji wymagany przepisami podatkowymi.

6. Administrator może przekazać dane Klienta/Użytkownika w celu realizacji Umowy, dostawcom usług informatycznych, przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki Zamówień, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmom, które serwisują oprogramowanie.

7. Dane Klienta/Użytkownika nie będą przekazane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

8. Klient/Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, ograniczenia, a także cofnięcia zgody na  przetwarzania danych, przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Klienta/Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

FORMULARZE DO POBRANIA

 Formularz Odstąpienia Od Umowy

Formularz reklamacji